Kryteria

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W SWARZĘDZU  
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Na podstawie art.154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017 r.poz.59 ze zm.) i art.20wa ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty ( Dz. U.z 2016 r. Nr 256, poz.1943  z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r.w związku z art.149 ust.5,art.155 ust.5, art.165.ust.4, art.187 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.60  ze zm. ) oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r.,poz.7 ) oraz § 11 pkt.2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( Dz.U. z 2017r.,poz.586 ) oraz zarządzenia nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. ustala się następujące kryteria  przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu w roku szkolnym 2018/2019.

 

§ 1.

 

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 2.

 

Punkty można uzyskać za oceny z następujących zajęć edukacyjnych umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 1. język polski,
 2. matematyka,
 3. z przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną:

- informatyka, język obcy nowożytny - dla uczniów w zawodzie: technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik, technik automatyk,

informatyka, geografia - dla uczniów w zawodzie: technik ekonomista,

- informatyka, biologia - dla uczniów w zawodzie: technik  żywienia  i usług gastronomicznych,

-  informatyka, geografia - dla uczniów w zawodzie: technik logistyk,

-  język obcy nowożytny, geografia - dla uczniów w zawodzie:  technik hotelarstwa.

- informatyka, wiedza o społeczeństwie - dla uczniów klas Branżowej Szkoły I stopnia.

 

§ 3.

 

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym - przyznaje się po 18 punktów;
 2.  bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

 § 4.

 

1.  Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  - przyznaje się 7 punktów.

 

2. Za szczególne osiągnięcia :uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w  zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 18 punktów.

 

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3  punkty.

 

 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego

     a/ wynik przedstawiony w procentach z:

          - języka polskiego

          - historii i wiedzy o społeczeństwie

          - matematyki

          - przedmiotów przyrodniczych 

          - z języka obcego na poziomie  podstawowym

          - mnoży się przez 0,2

§ 5.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200.

 

§ 6.

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureat olimpiad  dla gimnazjalistów (Matematycznej, Informatycznej, Języka Angielskiego) jest przyjmowany w pierwszej kolejności do szkoły niezależnie od wyżej określonych zasad, pod warunkiem złożenia oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

 

§ 7.

 

1. W przypadku równorzędnych wyników  uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają;

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 2. kandydaci, których szkołą pierwszego wyboru jest ZS nr 1 w Swarzędzu.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 1.   wielodzietność rodziny kandydata,
 2.   niepełnosprawność kandydata,
 3.   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4.   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5.   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6.   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7.   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.Kryteria, o których mowa w ust.2, mają jednakową wartość.

 

§ 8.

 

Minimalną liczbę punktów, która umożliwia ubieganie się o przyjęcie do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 ustala się na:

do technikum w zawodzie:

-  technik: ekonomista, informatyk, logistyk, mechanik, mechatronik, automatyk - 100 punktów,

-  technik:  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 90 punktów,

-  technik:  hotelarstwa - 85 punktów,

-  technik żywienia i usług gastronomicznych - 80 punktów,

do Branżowej Szkoły I stopnia:

-  do klas pod patronatem VWP - 70 punktów.

 
 

§ 9.

 

Kryterium zostania uczniem klas Branżowej Szkoły I stopnia pod patronatem VWP w zawodzie mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych są:

a)  liczba punktów z przedmiotów i innych osiągnięć kandydata odnotowanych na świadectwie gimnazjalnym: 70 pkt.,

b)  ocena z zachowania minimum poprawna,

c)  pozytywne przejście rekrutacji prowadzonej przez VW Poznań,

d)  uzyskanie zdolności lekarskiej.

 

§ 10.

 

W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba miejsc lub, gdy pozostaną wolne miejsca spowodowane brakiem potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna może podjąć decyzję o zmniejszeniu określonego w § 8 progu punktowego umożliwiającego przyjęcie do szkoły.

 

§ 11.

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do ZS1 w Swarzędzu.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata wnioskiem, o którym mowa w § 11 ust.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat  uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w § 11 ust 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 12.

 

W innych sprawach, nieujętych w niniejszych kryteriach, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U z 2017 r.poz.59 ze zm.) i art.20wa ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. Nr 256, poz.1943  z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r. w związku z art.149 ust.5,art.155 ust.5, art.165.ust.4, art.187 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.60  ze zm. ) oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r.,poz.7) oraz § 11 pkt.2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( Dz.U. z 2017r.,poz.586 ) oraz zarządzenia nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r