Kryteria

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W SWARZĘDZU  
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Na podstawie art.154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r.poz.996 ze zm.) i art.20wa ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r.poz.1457 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017r. w związku z art.149 ust.5,art.155 ust.5, art.165.ust.4, art.187 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60 ze zm.) oraz § 11 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.poz.610 i § 11 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r.,poz.586) oraz zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019r. ustala się następujące kryteria  przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu w roku szkolnym 2019/2020.

 

§ 1.

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2.

Punkty można uzyskać za oceny z następujących zajęć edukacyjnych umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 1. język polski,

 2. matematyka,

 3. z przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną:

 • fizyka, język obcy nowożytny- dla uczniów w zawodzie: technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik, technik automatyk.

 • język obcy nowożytny, geografia- dla uczniów w zawodzie: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik hotelarstwa i technik logistyk.

 • informatyka, biologia- dla uczniów w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.

 • informatyka, język obcy nowożytny- dla uczniów klas Branżowej Szkoły
  I stopnia.

 

§ 3

 

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 

 1. celującym - przyznaje się po 18 punktów;

 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

 3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

 4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

 5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

 

§ 4.

 

1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub gimnazjum z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów.

2. Za szczególne osiągnięcia: uzyskanie tytułu laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 18 punktów.

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

a/ wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego

- historii i wiedzy o społeczeństwie

- matematyki

- przedmiotów przyrodniczych 

- z języka obcego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2

 

 5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

a/ wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego

- matematyki

- mnoży się przez 0,35

 

-języka obcego nowożytnego

- mnoży się przez 0,3

 

§ 5.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200.

 

§ 6.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureat olimpiad dla gimnazjalistów (Matematycznej, Informatycznej, Języka Angielskiego) jest przyjmowany w pierwszej kolejności do szkoły niezależnie od wyżej określonych zasad, pod warunkiem złożenia oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

 

§ 7.

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają;

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

 2. kandydaci, których szkołą pierwszego wyboru jest ZS nr 1 w Swarzędzu.

 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 1.   wielodzietność rodziny kandydata,

 2.   niepełnosprawność kandydata,

 3.   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4.   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5.   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6.   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7.   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

3. Kryteria, o których mowa w ust.2, mają jednakową wartość.

 

§ 8.

 

Minimalną liczbę punktów, która umożliwia ubieganie się o przyjęcie do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 ustala się na:

TECHNIKUM w zawodzie:

- technik ekonomista, technik rachunkowości, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik automatyk: 110 punktów,

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik hotelarstwa: 100 punktów,

- technik żywienia i usług gastronomicznych: 90 punktów,

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

- do klas pod patronatem VWP: 70 punktów.

 

§ 9.

Kryterium przyjęcia ucznia do klas Branżowej Szkoły I stopnia pod patronatem VWP w zawodzie mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, automatyk oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych są:

a) liczba punktów z przedmiotów i innych osiągnięć kandydata odnotowanych na świadectwie szkoły podstawowej lub gimnazjalnym: 70 pkt.

b) ocena z zachowania minimum poprawna,

c) pozytywne przejście rekrutacji prowadzonej przez VW Poznań,

d) uzyskanie zdolności lekarskiej.

 

§ 10.

 

W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba miejsc lub, gdy pozostaną wolne miejsca spowodowane brakiem potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego, komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna może podjąć decyzję o zmniejszeniu określonego w § 8 progu punktowego umożliwiającego przyjęcie do szkoły.

 

 

§ 11.

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do ZS1 w Swarzędzu.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata wnioskiem, o którym mowa w § 11 ust.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w § 11 ust 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 12.

W innych sprawach, nieujętych w niniejszych kryteriach, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2018r.poz.996 ze zm.) i art.20wa ust.1 pkt.2 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r.poz.1457 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017r. w związku z art.149 ust.5,art.155 ust.5, art.165.ust.4, art.187 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016R. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60 ze zm.) oraz § 11 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.poz..610) i § 11 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r.,poz.586) oraz zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r.