Ekonomiczne

Technik Ekonomista – KLASA AKADEMICKA

Nauka na kierunku technik ekonomista realizowana jest w ramach kształcenia modułowego, które umożliwia równoległą realizację treści zawodowych, teoretycznych i praktycznych. Jego zaletą jest  integracja teorii z praktyką, co przejawia się w stosowaniu aktywizujących metod nauczania i uczenia się. Dominującą metodę zdobywania wiedzy przez uczniów są zajęcia praktyczne.

W procesie kształcenia na kierunku technik ekonomista uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni ekonomicznej  wyposażonej  w specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.

Uczniowie biorą również udział w zajęciach praktycznych przeprowadzanych w specjalistycznych laboratoriach Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Czas Zawodowców”.

Zajęcia z zakresu przedmiotów ekonomicznych urozmaicamy wycieczkami tematycznymi do urzędów i zakładów pracy, konkursami szkolnymi, możliwością gry w SIGG – Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, organizacją Dnia Przedsiębiorczości itp. Ponadto szkoła realizuje projekty z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii.

Technik ekonomista bierze udział w projekcie Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu “Klasa Akademicka”.

Jego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z zarządzaniem organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, zaktywizowanie młodzieży do poszerzania własnych zainteresowań oraz doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów ekonomicznych.

Klasa ekonomiczna objęta patronatem ma możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na Wydziale Zarządzania UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych.  

W ramach projektu uczniowie spotykają się również z zaproszoną kadrą naukową Wydziału Zarządzania UEP, która prowadzi zajęcia w formie wykładów, warsztatów oraz seminariów.  

Technik ekonomista jest również klasą partnerską Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  dzięki czemu uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach z tematyki zawodowej oraz spotkaniach z przedstawicielami biznesu mającymi na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych.

Młodzież technikum ekonomicznego uczestniczy i to ze sporymi sukcesami w olimpiadach i konkursach ekonomicznych tj. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich, Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości, Turniej Talentów Akademia Księgowego.

Uczniowie technikum ekonomicznego od wielu lat zajmują czołowe miejsca w Polsce w  Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości i zostają laureatami zdobywając  indeksy na studia na kierunki ekonomiczne Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W XVII i XVIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości uczniowie Swarzędzkiej Jedynki okazali się mistrzami rachunkowości zajmując 1 miejsce w Polsce!

PROFIL ABSOLWENTA

Kształcenie młodzieży w zawodzie  technika ekonomisty ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań związanych z prowadzeniem firmy w warunkach gospodarki rynkowej. Typowe umiejętności absolwenta to:

1. Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej

2. Posługiwanie się pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki, sprawozdawczości

3. Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu zarządzania i marketingu

4. Sporządzanie różnorodnych pism i dokumentów finansowo - księgowych przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń biurowych

5. Wykonywanie typowych prac administracyjno -  biurowych, sporządzanie dokumentacji handlowej, zestawień i analiz ekonomicznych oraz statystycznych

6. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych oraz stosowanie zasad rachunkowości
w różnych typach jednostek gospodarczych

7. Prowadzenie rachunkowości i obliczanie podatków

8. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

9. Obsługa programów komputerowych: magazynowych, kadrowych i finansowo-księgowych

10. Zakładanie i prowadzenie własnej firmy

KWALIFIKACJE ZAWODOWE DO ZDOBYCIA:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Zdanie egzaminów z tych kwalifikacji skutkuje uzyskaniem tytułu technik ekonomista.

Oferta dodatkowa w zawodzie technik ekonomista:

- możliwość bezpłatnego uzyskania podczas nauki w szkole dodatkowej kwalifikacji AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (w systemie KKZ), dzięki czemu uczeń uzyskuje dodatkowy tytuł: technik rachunkowości.

PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyka zawodowa odbywa się w różnego rodzaju przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych, w bankach, biurach rachunkowych, urzędach administracji państwowej i samorządowej.

Dla najlepszych uczniów oferta praktyk zawodowych w centrach nowoczesnych usług biznesowych: IKEA Business Service Center Sp. z o.o. w działach HR oraz RSM Poland Spółka Doradztwa Podatkowego SA  w działach finansowo - księgowych.

Absolwenci technikum ekonomicznego z najlepszymi wynikami otrzymują oferty 3 miesięcznych płatnych staży wakacyjnych w ww. firmach.  

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent technikum ekonomicznego może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych oraz na różnych stanowiskach, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu ekonomii oraz finansów i rachunkowości np. zaopatrzenie, magazynowanie towarów, sprzedaż  a także prowadzenie prac związanych z planowaniem, badaniem rynku, sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, płacami, księgowością i gospodarką finansową firmy. Technicy ekonomiści  często znajdują też zatrudnienie w biurach rachunkowych. Ponadto absolwent technikum ekonomicznego jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności.

TECHNIK EKONOMISTA – ZAWÓD ZAWSZE NA CZASIE!

Technik ekonomista jest zawodem z wielkimi tradycjami i cieszy się niemalejącą popularnością na rynku pracy - ekonomista to zawód zawsze poszukiwany i potrzebny na rynku pracy.